Versie maart 2024

Voor klanten van de hypnosestudio:

*Vanaf 1 januari 2017 zijn alle zorgverleners verplicht ingediende klachten af te wikkelen conform de WKKGZ en klanten hierover te informeren. Via de site https://www.ihr-register.com/nl/klachten/wet-kwaliteit-klachten-geschillen-zorg- wkkgz/  kun je informatie verkrijgen over deze wet en eventueel een klachtenformulier downloaden

Voor klanten van trajecten Werkfit of Naar Werk:

Klachtenreglement

Inleiding Wanneer tijdens een traject, de kandidaat van mening dat dit traject niet verloopt

volgens afspraak of als gedragingen van Liane Dortmans niet gewenst worden

geacht, dan kan de kandidaat een klacht indienen. Hieronder volgt een beschrijving

van de procedure, op het moment dat deze kandidaat een klacht in wil dienen.

NB: Wanneer door ziekte of bijzondere omstandigheden de begeleiding wordt overgenomen door De Louweren Werving&Advies, dan is dit reglement ook van kracht.

Artikel 1 Definities

Liane Dortmans re-integratie & casemanagement: Verantwoordelijke voor de

dienstverlening aan de kandidaat.

Kandidaat/klager: Uitkeringsgerechtigde die een Werkfit- of Naar Werk-traject heeft aangevraagd bij Liane Dortmans re-integratie.

Klacht: Een mondeling of schriftelijk geuite klacht over een gedraging van Liane

Dortmans.

Artikel 2 Klachtbehandeling

Elke kandidaat heeft het recht om een klacht in te dienen over de handelswijze van Liane Dortmans of een door Liane Dortmans ingehuurde onderaannemer.

De klacht wordt op initiatief van Liane Dortmans middels een onafhankelijke tussenpersoon behandeld.

Artikel 3 In behandeling nemen van klachten

Zowel mondeling als schriftelijk ingediende klachten worden door Liane Dortmans in

behandeling genomen binnen 1 week, waarbij de kandidaat de volgende gegevens verstrekt: naam en adres, datum en aard van de gedraging waarop de klacht gericht is.

Artikel 4 Geen verplichting

Liane Dortmans re-integratie is niet verplicht een klacht in behandeling te nemen die

betrekking heeft op een gedraging die langer dan een jaar voor indiening van de

klacht heeft plaatsgevonden. Dit geldt ook voor een klacht die reeds eerder is ingediend en afgehandeld. Hiervan wordt de kandidaat binnen 10 werkdagen na

ontvangst van het klaagschrift in kennis gesteld.

Artikel 5 Ontvangstbevestiging

Liane Dortmans re-integratie bevestigt de ontvangst van het klaagschrift schriftelijk,

hierbij een verwoording van de eventuele mondeling ingediende klacht.

Artikel 6 Horen klager en beklaagde

Liane Dortmans stelt de kandidaat en degene op wiens gedraging de klacht betrekking heeft, in de gelegenheid te worden gehoord. Hierbij zal een onafhankelijke (conflict-)coach aanwezig zijn om een objectief, gelijkwaardig gesprek te voeren. Liane Dortmans Re-integratie stelt de volgende onafhankelijke coach voor: mw C Damen. Eventueel kan de kandidaat een bekwaam coach voorstellen. Een verslag van het gesprek wordt opgemaakt.

Artikel 7 Termijn van behandeling

Liane Dortmans Re-integratie handelt de klacht af binnen 4 weken na indiening van

de klacht.

Artikel 8 Bevindingen

De kandidaat wordt schriftelijk in kennis gesteld van de bevindingen van het

onderzoek naar de klacht alsmede van de eventuele verdere maatregelen die

ondernomen zijn of zullen worden.

Artikel 9 Liane Dortmans re-integratie stelt de opdrachtgever binnen het UWV, op de hoogte

van het verloop en afhandeling van de klacht.

Versie mei 2018

Voor klanten van de hypnosestudio:

*Vanaf 1 januari 2017 zijn alle zorgverleners verplicht ingediende klachten af te wikkelen conform de WKKGZ en klanten hierover te informeren. Via de site https://www.ihr-register.com/nl/klachten/wet-kwaliteit-klachten-geschillen-zorg- wkkgz/  kun je informatie verkrijgen over deze wet en eventueel een klachtenformulier downloaden

Voor klanten van trajecten Werkfit of Naar Werk:

Klachtenreglement

Inleiding Wanneer tijdens een traject, de kandidaat van mening dat dit traject niet verloopt

volgens afspraak of als gedragingen van Liane Dortmans niet gewenst worden

geacht, dan kan de kandidaat een klacht indienen. Hieronder volgt een beschrijving

van de procedure, op het moment dat deze kandidaat een klacht in wil dienen.

NB: Wanneer door ziekte of bijzondere omstandigheden de begeleiding wordt overgenomen door De Louweren Werving&Advies, dan is dit reglement ook van kracht.

Artikel 1 Definities

Liane Dortmans re-integratie & casemanagement: Verantwoordelijke voor de

dienstverlening aan de kandidaat.

Kandidaat/klager: Uitkeringsgerechtigde die een Werkfit- of Naar Werk-traject heeft aangevraagd bij Liane Dortmans re-integratie.

Klacht: Een mondeling of schriftelijk geuite klacht over een gedraging van Liane

Dortmans.

Artikel 2 Klachtbehandeling

Elke kandidaat heeft het recht om een klacht in te dienen over de handelswijze van Liane Dortmans of een door Liane Dortmans ingehuurde onderaannemer.

De klacht wordt op initiatief van Liane Dortmans middels een onafhankelijke tussenpersoon behandeld.

Artikel 3 In behandeling nemen van klachten

Zowel mondeling als schriftelijk ingediende klachten worden door Liane Dortmans in

behandeling genomen binnen 1 week, waarbij de kandidaat de volgende gegevens verstrekt: naam en adres, datum en aard van de gedraging waarop de klacht gericht is.

Artikel 4 Geen verplichting

Liane Dortmans re-integratie is niet verplicht een klacht in behandeling te nemen die

betrekking heeft op een gedraging die langer dan een jaar voor indiening van de

klacht heeft plaatsgevonden. Dit geldt ook voor een klacht die reeds eerder is ingediend en afgehandeld. Hiervan wordt de kandidaat binnen 10 werkdagen na

ontvangst van het klaagschrift in kennis gesteld.

Artikel 5 Ontvangstbevestiging

Liane Dortmans re-integratie bevestigt de ontvangst van het klaagschrift schriftelijk,

hierbij een verwoording van de eventuele mondeling ingediende klacht.

Artikel 6 Horen klager en beklaagde

Liane Dortmans stelt de kandidaat en degene op wiens gedraging de klacht betrekking heeft, in de gelegenheid te worden gehoord. Hierbij zal een onafhankelijke (conflict-)coach aanwezig zijn om een objectief, gelijkwaardig gesprek te voeren. Liane Dortmans Re-integratie stelt de volgende onafhankelijke coach voor: mw C Damen. Eventueel kan de kandidaat een bekwaam coach voorstellen. Een verslag van het gesprek wordt opgemaakt.

Artikel 7 Termijn van behandeling

Liane Dortmans Re-integratie handelt de klacht af binnen 4 weken na indiening van

de klacht.

Artikel 8 Bevindingen

De kandidaat wordt schriftelijk in kennis gesteld van de bevindingen van het

onderzoek naar de klacht alsmede van de eventuele verdere maatregelen die

ondernomen zijn of zullen worden.

Artikel 9 Liane Dortmans re-integratie stelt de opdrachtgever binnen het UWV, op de hoogte

van het verloop en afhandeling van de klacht.